OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Przepisy ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do każdego zamówienia przekazanego spółce FARAONE INDUSTRIE S.p.A. (zwanej dalej „Sprzedającym”) przez sprzedawców detalicznych (zwanych dalej „Klientami”). Przekazanie zamówienia oznacza potwierdzenie i akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Niniejsze warunki mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych klauzul lub warunków, z wyjątkiem wszelkich specjalnych klauzul uzgodnionych wcześniej na piśmie i podpisanych do akceptacji przez strony. Zamówienia złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty oznaczają akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie niekwestionowane prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków w każdej chwili.

2. Zamówienia

Wszystkie zamówienia są nieodwołalne i muszą zawsze określać liczbę sztuk, specyfikację techniczną oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej identyfikacji produktów. Zamówienia w jakiejkolwiek formie złożone przez Klienta nie są w żaden sposób wiążące dla Sprzedającego, który w związku z tym może ich nie przyjąć lub przyjąć częściowo według własnego uznania. Wszelkie późniejsze wnioski o zmianę i/lub anulowanie muszą być złożone na piśmie i nie będą ważne, jeśli nie zostaną zaakceptowane w tej samej formie przez Sprzedającego. Sprzedający może w każdym razie wstrzymać realizację dostawy w przypadku zmniejszenia wypłacalności Klienta, jak na przykład, ale nie wyłącznie, w przypadku braku płatności, protestów, przejęcia, zajęcia, poddania się procedurze upadłościowej i ogólnie szkodliwych działań. W takim przypadku Sprzedający może, według własnego uznania, wstrzymać wykonanie umowy i zażądać zwolnienia gwarancji osobistych lub rzeczowych lub rozwiązać umowę z powodu niewykonania umowy przez kupującego, na podstawie art. 1456 Kodeksu cywilnego, żądając również natychmiastowej zapłaty zaległych kwot i nieterminowych faktur w drodze pisemnego zawiadomienia.

3. Dostawa i wysyłka

Dostawa produktów zarówno dla Klientów z Włoch jak i z zagranicy odbędzie się zgodnie z dostawą wskazaną w dostawie zamówienia. Jeżeli Klient nie odbierze produktów, Sprzedający może je przechowywać na rachunek i ryzyko Klienta, a po powiadomieniu o takim przechowywaniu wystawić fakturę jak za dostawę. W każdym razie Sprzedający będzie uprawniony, bez uprzedzenia, do ich odsprzedaży i żądania odszkodowania. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w momencie dostawy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw częściowych skutkujących wystawieniem faktur do zapłaty w terminach uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia. Dostarczenie mniejszej liczby produktów niż zamówiona nie zwalnia Klienta z obowiązku przyjęcia dostawy i zapłaty za dostarczone produkty. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, realizacja zamówienia po określonym czasie dostawy nie uprawnia Klienta do żądania rozwiązania umowy. Wszelkie terminy dostaw są wyłącznie orientacyjne i nie mają wartości umownej. Wszelkie opóźnienia w dostawie produktów w żadnym wypadku nie pociągają za sobą jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedającego. Klient nie może zatem obciążać ani domagać się od Sprzedającego jakiegokolwiek odszkodowania za szkody poniesione w związku z opóźnieniem w dostawie produktów.

4. Ceny

O ile w Potwierdzeniu Zamówienia wyraźnie nie zaznaczono inaczej, ceny są cenami netto, niezawierającymi żadnych opłat za podatki oraz koszty transportu, ubezpieczenia, wysyłki, przechowywania i podobne, które ponosi Klient. Wszelkie podwyżki tych opłat, które wejdą w życie po dacie Potwierdzenia Zamówienia, obciążają Klienta. Oferta jest ważna przez 60 dni od daty wyceny. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji dostawy, wzrostów kosztów materiałów, zmian kursów walut lub innych czynników, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, począwszy od dat, w których wystąpiły te wzrosty.

5. Płatności

Płatności dokonywane są w sposób wskazany na przyjętym przez Sprzedającego zamówieniu. Po upływie uzgodnionego terminu płatności, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości przewidzianej zgodnie z art. 5 dekretu ustawodawczego 231/2002, bez uszczerbku dla odszkodowania za większe szkody. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta warunków płatności, Sprzedający może: - zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich należności z powodu utraty korzyści z terminu; - wstrzymać dostawy w toku lub zrealizować je tylko za zapłatą z góry; - odstąpić od wszystkich dalszych umów zawieranych z Klientem i przerwać toczące się z nim negocjacje; rozwiązać umowę w trybie art. 1456 Kodeksu cywilnego. W wyżej wymienionym przypadku rozwiązania umowy Klient, oprócz konieczności zapłaty Sprzedającemu pełnej należnej mu kwoty, obowiązany jest do naprawienia wszystkich szkód poniesionych w wyniku naruszenia umowy. Nie narusza to jednak prawa Sprzedającego do żądania wykonania umowy. W przypadku braku zapłaty, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy materiału w ramach gwarancji. Sprzedający może udzielić prolongaty płatności pod warunkiem dokonania oceny potencjalnej wypłacalności Klienta.

6. Reklamacje i zwroty

Reklamacje z tytułu manipulacji lub braku materiałów muszą być zawsze zgłaszane przez Klienta do przewoźnika w momencie dostawy. Reklamacje nigdy nie mogą skutkować anulowaniem lub zmniejszeniem zamówienia przez Klienta, ani tym bardziej wypłatą przez Sprzedającego jakiegokolwiek odszkodowania, a w każdym razie zapłatą po upływie przewidzianego terminu. Każdy zwrot musi być zawsze wcześniej uzgodniony ze Sprzedającym i może być przyjęty tylko wtedy, gdy materiał i jego opakowanie są w idealnym stanie. Sporny towar zostanie zwrócony bez żadnych opłat i z dołączonym notą określającą przyczyny zwrotu.

7. Gwarancja

Gwarancja wynosi dwa lata od daty dostawy produktu i dotyczy wyłącznie części zamiennych. Koszty robocizny i przebiegu są wykluczone. Na baterie udzielana jest sześciomiesięczna gwarancja. Niniejsza gwarancja jest ograniczona wyłącznie do bezpłatnej naprawy lub wymiany części uznanych za wadliwe, z powodu wad materiałowych lub braków w wykonaniu. Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli części zwrócone jako wadliwe zostały w jakikolwiek sposób naruszone lub naprawione. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu lub normalnym zużyciem elementów. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przypadkowych zdarzeń jakiegokolwiek rodzaju zaistniałych podczas użytkowania produktów. W przypadku zgłoszenia przez Klienta wadliwego podzespołu, w okresie gwarancji produktu, obowiązkiem Klienta jest przesłanie podzespołu na własny koszt do Sprzedającego, który prześle go do dostawcy podzespołu w celu sprawdzenia. Sprzedający wyśle nowy komponent, który zostanie zafakturowany bez opłat za transport. W przypadku stwierdzenia przez dostawcę komponentów wady produkcyjnej, na podstawie wystawionej faktury zostanie wystawiona nota kredytowa. Jeśli dostawca stwierdzi, że komponent został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, nota kredytowa nie zostanie wystawiona, a kosztami naprawy zostanie obciążony Klient. Roczną gwarancją objęte są zarówno części zwracane w ramach gwarancji, jak i części zakupione przez Klienta po upływie okresu gwarancyjnego. W przypadku braku zapłaty, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy materiału w ramach gwarancji.

8. Skargi - Komunikaty

Reklamacje i zastrzeżenia wszelkiego rodzaju należy składać w siedzibie Sprzedającego. Dla celów jakiegokolwiek zamówienia i późniejszej umowy, Klient wybiera miejsce zamieszkania w miejscu wskazanym na stronie tytułowej samego zamówienia i wszelka korespondencja może być wysłana do niego na to miejsce zamieszkania lub na inną siedzibę, którą wybierze Sprzedający.

9. Prawo właściwe i sąd właściwy

Umowa oraz wynikające z niej prawa i obowiązki Stron podlegają prawu włoskiemu. Sąd w Teramo posiada wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową.